Ändra storlek och position på bilder och objekt

Ändra storlek och position på bilder och objekt

Alla objekt som läggs till i en fotoprodukt, t.ex. bilder, cliparts, text och fyllningsrutor, kan fritt ändras i storlek och position inom fotoprodukten.

Använda musen

När du markerar ett objekt med musen visas en blå ram runt objektrutan. Om du markerar den blå ramen och håller ned musknappen samtidigt som du flyttar markören ändras storleken på rutan och bilden i den. När det gäller bilder ändras både bildrutan och motivet. När det gäller text ändras storleken på den skrivna texten genom att ändra storleken på dess ruta om alternativet Automatisk teckenstorlek i menyn Textruta är aktiverat.

För att flytta ett objekt markerar du det med nedtryckt musknapp, flyttar det till önskad position och släpper musknappen.

Manuellt roterad och flyttad bild

För att rotera ett objekt, markera det först En pil kommer att visas i varje hörn av objektet. Genom att klicka på en av dessa pilar och hålla ned musknappen kan du flytta markören för att rotera den.

Verktyg för positionering

Objekt kan också placeras och storleksändras på fotoprodukten med hjälp av positionsverktygen. Dessa verktyg är tillgängliga genom att markera ett objekt och dra ned menyn Position till höger.

Först finns det fält som anger objektets dimensioner, nämligen dess bredd och höjd. Om du ändrar dessa värden kommer objektets storlek att ändras i enlighet med detta. Om du klickar på hänglåset kommer dock objektets proportioner att förbli desamma, även om du ändrar en av dimensionerna. Detta innebär att objektet behåller sina ursprungliga proportioner och inte förvrängs.

Till höger finns de rutor som motsvarar objektets X- och Y-positioner. Om du ändrar dessa kommer objektet att flyttas till dessa koordinater. Nedanför detta finns en ruta med objektets rotationsgrad. Det valda objektet kommer att roteras enligt de grader som anges i detta fält.

Positioneringsverktyg i kolumn

Verktyg för inriktning

Justeringsverktygen i menyn Position hjälper dig att positionera objekt vertikalt och horisontellt i förhållande till fotoprodukten. Du kan rikta in objektet mot någon av dess kanter och mot mitten, i enlighet med produktens mått.

Justera verktyg i menyn Position

Om du skapar en fotobok kan du justera objekten i förhållande till en enda sida genom att aktivera alternativet En sida, eller i förhållande till båda sidorna genom att inaktivera det.

Om du aktiverar alternativet Använd avstånd aktiveras fältet Avstånd. Om du anger en siffra i detta fält kommer justeringsverktygen att ta hänsyn till detta avstånd när de positionerar elementen i fotoprodukten. Om du t.ex. anger 4 cm i fältet Avstånd när alternativet Använd avstånd är aktiverat och du klickar på knappen Höger kantjustering kommer det markerade objektet att justeras med höger kant och lämna 4 cm från kanten.

Verktyg för lager

Lagerverktygen styr staplingsordningen för objekt. När du använder alternativet Skicka till bak sidan placeras det markerade objektet bakom alla andra objekt som redan har placerats. Detta innebär att om det finns objekt ovanpå det, kommer det markerade objektet att vara synligt bakom dem.

Om du däremot väljer alternativet Ta fram placeras det markerade objektet ovanpå alla andra objekt och täcker alla objekt som tidigare låg under det.

Om du vill flytta det markerade objektet bara en position bakåt eller framåt i förhållande till de andra objekten kan du använda alternativen Skicka bakåt eller Ta fram framåt. Dessa alternativ flyttar dock bara objektet en position åt gången, så du kan behöva klicka på dem flera gånger för att uppnå önskad skiktningseffekt.

Skiktverktyg i menyn Position med exempel

Denna meny innehåller också objektets opacitet, som är inställd på 100 som standard. Objektet kan också ges ett namn.

Kopiera objekt till ett annat projekt

Det är möjligt att kopiera bilder och objekt som redan är placerade i ett projekt till ett annat. Markera först alla bilder och objekt som du vill kopiera. Använd tangentkombinationen CTRL + A för att markera alla element på sidan/arbetsytan eller dra med musen för att skapa en kvadrat runt alla objekt. Håll CTRL + C nedtryckt för att kopiera objekten eller klicka på knappen Kopiera i toppmenyn. Öppna sedan destinationsprojektet där du vill klistra in de kopierade objekten. Tryck på CTRL + V för att klistra in dem i önskat område, eller använd knappen Klistra in i toppmenyn.

För att behålla positionerna för de klistrade objekten måste du se till att målprojektet har samma storlek och format som originalet. Annars kan du behöva justera de inklistrade objekten så att de passar det nya formatet.